Disclaimer

logo

Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN “Dominique Meynen (DME-Projects)”

1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Dominique Meynen, hierna genoemd DME-Projects of DME, gevestigd te Mannestraat 77, BE-2440 Geel en met BTW nummer BE 0667.993.072 (hierna genoemd “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, werken, prestaties en overeenkomsten van DME-Projects, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

1.2 Alle andere voorwaarden worden uitdrukkelijk verworpen.

1.3 Bekendmaking van deze Voorwaarden geschiedt door vermelding door DME-Projects. De Klant krijgt ten alle tijden de mogelijkheid deze in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk. Bij slecht leesbaar of onvolledigheid worden deze op eerste verzoek van de Klant via mail aan info@dme-projects.be bezorgd door DME-Projects aan de Klant. DME-Projects gaat ervan uit dat bij iedere overeenkomst deze bekend zijn bij de klant.

1.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

1.5 Zijn de voorwaarden opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie.


2 Algemene draagwijdte der Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de Klant en DME-Projects, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde diensten en/of werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de Klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

2.2 Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de Klant.

2.3 De offertes van DME-Projects zijn 10 dagen geldig te rekenen vanaf de dagtekening op de offerte.

2.4 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van DME-Projects een inspanningsverbintenis is en geen resultaatsverbintenis uitmaken.


3 Prijsbepaling en herziening
3.1 Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c).

3.2 Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.


4 Meerwerken & wijzigingen
4.1 Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

4.2 Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd en de extra kosten worden dan berekend op het op dat moment geldend uurtarief + de daarbij gebruikte materialen. Indien er extra verplaatsing- of transportenkosten ontstaan worden deze eveneens als supplement bij de oorspronkelijke opdracht toegevoegd en erkend door de Klant.

4.3 Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van DME-Projects inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de Klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.


5 Leveringen - reparaties - termijnen
5.1 De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deel-facturen uitgegeven worden.

5.2 De ondertekening door de Klant van de (af-) leveringsbon houdt de (op)levering en aanvaarding in van het geleverde goed en/of de geleverde dienst. Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. Het risico met betrekking tot diensten gaat over op de Klant bij oplevering of aanvaarding van de dienst. Indien de Klant de levering bon niet ondertekent gaat het risico over vanaf de dag wanneer DME-Projects het goed heeft geleverd en/of de uitvoering van de diensten aankondigt. De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

5.3 DME-Projects behoudt zich het recht voor om tijdens de levering bepaalde technische verbeteringen of aanpassingen volgens wettelijke voorschriften uit te voeren op bestelde goederen of diensten voor zover dit geen aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt of voor zover dit noodzakelijk is. Indien bij de uitvoering van de diensten blijkt dat de Offerte technisch gezien niet kan uitgevoerd worden is DME-Projects niet gehouden tot uitvoering en kan deze geannuleerd worden door DME-Projects, zonder enige schadevergoeding.

5.4 DME-Projects heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de Klant vereist is.

5.5 Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die de klant vermeldt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van DME-Projects m.b.t. herstellingen een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. Bij afwezigheid van foutmelding zullen wij naar eigen goeddunken de nodige handelingen treffen.
Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het prijsopgave bedrag zoals vermeld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door DME-Projects en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld. DME-Projects stelt vervolgens het goed weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen, behalve wanneer dit technisch onmogelijk is.

5.6 Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

5.7 Wanneer bij reparatie wordt geconstateerd dat er onderdelen in andere delen dan waar de opgegeven klacht zich bevindt niet aan hun specificaties voldoen, zal de klant worden gecontacteerd en zullen deze onderdelen worden vervangen na toestemming van de klant. Indien de klant hiermee niet instemt, kan DME-Projects niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de reparatie. In geen geval kan DME-Projects aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan melding van enige tekortkoming, gebrek of fout in de ter reparatie aangeboden goederen, die niet werd vermeld.

5.8 Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de Klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of DME-Projects er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij DME-Projects of bij haar leveranciers voordoen.

5.9 De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

5.10 Indien de levering Franco op de werf of af magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter. De Klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

5.11 De Klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5.12 De Klant dient tijdens de gehele duur van de werken op de werf te voorzien in warm/koud water, elektriciteit (220v/16amp), permanente toegang tot de zekeringskast, permanente toegang tot een toilet. Indien er geen toegang is, of er werd geen toilet voorzien, zal er door DME-Projects één toilet worden voorzien op kosten van de Klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend.


6 Aansprakelijkheidsbeperking - Vrijwaring
6.1 DME-Projects is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In geen geval zal DME-Projects aansprakelijk zijn voor toevallige of on¬rechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten en/of diensten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van DME-Projects, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Klant of door een derde. In geen geval zal DME-Projects aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. Voor di¬recte schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van DME-Projects tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het be¬drag dat de Klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt.

6.2 Ingeval DME-Projects onderdelen voor verdere assemblage levert, zal de Klant de producten waa¬rin ze zijn geïntegreerd slechts op de markt brengen na de nodige testen, en zal hij DME-Projects vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld naar aanleiding van de niet-conforme werking van de door hem geleverde producten en/of diensten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet-conforme werking zijn oorsprong vindt in de door DME-Projects geleverde onderdelen en/of diensten.

6.3 De Klant verklaart door DME-Projects volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de onderdelen en/of diensten, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen DME-Projects ter zake. DME-Projects is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de onderdelen en/of diensten om de beoogde resultaten te bekomen.

6.4 Elke klacht vanwege de Klant omtrent de dienstverlening van DME-Projects dient per aan¬getekend schrijven aan DME-Projects kenbaar gemaakt te worden binnen de 14 (veertien) da¬gen na de tussenkomst van DME-Projects waarop de klacht betrekking heeft. DME-Projects zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die niet direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door haar tussenkomst. DME-Projects zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van of werd veroorzaakt door het opvolgen van uitdrukkelijke instructies van de Klant.

6.5 DME-Projects zal in eerste instantie enkel gehouden zijn tot het herstel in natura van de schade die direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst. Slechts indi¬en herstel in natura niet mogelijk is, zal DME-Projects gehouden zijn tot een schadevergoeding die tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zal zijn dan aangegeven in de polis voor burgerlijke aansprakelijkheid met polisnummer BA Baloise 7B10255 aangegaan door DME-Projects

6.6 De Klant vrijwaart DME-Projects voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DME-Projects toerekenbaar is. Indien DME-Projects uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden DME-Projects zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DME-Projects zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DME-Projects en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.


7 Plichten van de Klant
7.1 De Klant stelt tijdig alle informatie, onderdelen en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van DME-Projects en zal op de vereist wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving.

7.2 De Klant verbindt zich ertoe de aangestelden van DME-Projects die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de Klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes, installaties (hardware, software, netwerken enz.) en middelen die noodzakelijk zijn om DME-Projects toe te laten de prestaties op voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt zal de termijn verlengd worden en kan de prijs eveneens aangepast worden.

7.3 De defecte toestellen dienen afgegeven te worden zonder accessoires. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de defecte goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover dit op de herstelbon vermeld wordt bij afgifte van het apparaat. DME-Projects is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de Klant zullen worden terugbezorgd.

7.4 Bij de afhaling van de in herstelling gegeven goederen dient de Klant de herstelbon en zijn identiteitskaart indien hiervoor wordt gevraagd voor te leggen.


8 Aanprakelijkheid klant
8.1 De Klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt.

8.2 De Klant zal onze firma ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. DME-Projects is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de Klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan.

8.3 Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van DME-Projects toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

8.4 De Klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.


9 Beëindiging
9.1 Een beëindiging van de aan DME-Projects toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits het uitdrukkelijk akkoord van DME-Projects, waarbij de Klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

9.2 Indien DME-Projects zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door DME-Projects toedoen wordt verbroken is de Klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens DME-Projects. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 30 % van de afgezegde werken.


10 Waarborgen
10.1 Alle contractuele verplichtingen van DME-Projects zijn inspanningsverbintenissen. DME-Projects geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel, resultaat of verhandelbaarheid ervan en enige software wordt aan de Klant geleverd “as is”.

10.2 De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.

10.3 In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

10.4 Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van DME-Projects of die aan DME-Projects door een derde geleverd worden en die DME-Projects op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheidsvoorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en DME-Projects.

10.5 De Klant dient de goederen en de diensten bij (op)levering of aanvaarding onmiddellijk na te kijken op gebreken. De Klant dient in geval van eventuele zichtbare gebreken binnen een termijn van 7 dagen na (op)levering of aanvaarding of in geval van verborgen gebreken bij goederen, binnen 2 dagen na vaststelling van verborgen gebreken en in elk geval binnen 2 maanden na levering van deze goederen, via gemotiveerd aangetekend schrijven deze gebreken kenbaar te maken aan DME-Projects. DME-Projects is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. De Klant heeft enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van DME-Projects.

10.6 De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De Klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.


11 Oplevering
11.1 Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt dan de Woning – Bouwwet (Wet Breyne), zal de voorlopige oplevering der werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de Klant op DME-Projects.

11.2 Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de Klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

11.3 Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen de oplevering te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.

11.4 In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hiernavolgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

11.5 In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.


12 Onderaanneming
12.1 De facturen van onderaannemers van DME-Projects zijn pas betaalbaar na voorlopige oplevering van de werken die hun betreffen.


13 Klachten inzake voorschotten of facturatie
13.1 Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van DME-Projects binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door het uitgaand facturenboek of opname in de btw-aangiftes van DME-Projects.


14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van DME-Projects tot aan de integrale betaling van de facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van DME-Projects slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan DME-Projects zou toebehoren.

14.2 Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De Klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.


15 Intellectuele en Eigendomsrechten – Dataprotectie en Privacy
15.1 Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door DME-Projects, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van DME-Projects en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door DME-Projects aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de Klant een gebruikslicentie verwerft van DME-Projects of via DME-Projects van een derde partij, mag de Klant dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie. In geval de Klant zelf materiaal aanreikt, zoals hardware- (delen), software, teksten, beelden, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de Klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten.

15.2 Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft DME-Projects titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

15.3 De partijen zullen persoonsgebonden data enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

15.4 DME-Projects respecteert het recht op privacy van zijn klanten en gebruikers conform de vigerende Belgische, Europese en internationale wetgeving. Alle gegevens van natuurlijke personen door DME-Projects verzameld in het kader van marketing-acties worden behandeld volgens onze privacy policy, die u op onze website https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy kan terugvinden.


16 Vertrouwelijke informatie
16.1 De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties. In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

16.2 DME-Projects zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.


17 Niet-afwerving
17.1 Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van DME-Projects of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm.

17.2 Indien de Klant dit artikel schendt, zal hij per schending automatisch en van rechtswege gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het totale brutoloon van de betrokken werknemer, consultant, vertegenwoordiger of onderaannemer over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de niet-naleving van dit artikel door de Klant, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.


18 Betalingsmodaliteiten
18.1 Al onze bestellingen, leveringen en diensten zijn contant betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum aan de maatschappelijke zetel van DME-Projects. DME-Projects behoudt zich het recht voor het door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg voor aanvang der werken.

18.2 De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de Klant. Indien er een btw-aanpassing is, dan heeft DME-Projects het recht deze aanpassing uit te voeren op alle betrokken facturen.

18.3 Indien de Klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

18.4 De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van DME-Projects.


19 Laattijdige betaling, kosten en aankleven
19.1 Elke schuld van een Klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 1% per maand of 12 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 150 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

19.2 Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van DME-Projects en kan enkel door DME-Projects worden ingeroepen.


20 Toepasselijk recht
20.1 In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, hetzij de Ondernemersrechtbank, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg, hetzij het Vredegerecht van Geel - Mol,. Enkel het Belgische recht is van toepassing.